link placeholder
link placeholder  link placeholder  link placeholder
British flag icon

Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR

ÚTAM AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00 Praha 9
tel.: +420 286 882 121
fax: +420 286 884 634
e-mail: itam@itam.cas.cz
mapka
počet přístupů:

Výsledky činnosti:

Ostatní výsledky

autor:     rok vydání:    

Výběr podle způsobu zveřejnění:
L4: Software (23)
O: Ostatní výsledky (59)
P: Patentový dokument (9)
P1: Užitný a průmyslový vzor (15)
U: Uspořádání akce (9)
Všechny ostatní výsledky (195)

Poslední práce (2017 - 2016):

2017

Ševčík Radek, Slížková Zuzana, Mácová Petra
Zařízení na výrobu čistého vateritu, The apparatus for the production of pure vaterite, 2017, plný text
Děd J., Bláha Jiří, Kunecký Jiří, Kloiber Michal, Hrivnák Jaroslav
Historické dřevěné konstrukce údržba, opravy, diagnostika, Historical timber constructions, maintenance and repairs, 2017
Kloiber Michal, Stejskal David, Buzek Jaroslav, Kunecký Jiří, Hrivnák Jaroslav
Funkční vzorek konstrukční sanace bioticky poškozené středové a povrchové části trámu (H2) roubené stěny polygonální stodoly, Function sample of restoration of rot-attacked surface and core of a timber member (H2)\nfrom a timber framed polygonal barn, 2017, plný text
Dvořák L., Kloiber Michal, Tippner J., Bryol R., Dvořák T.
Ruční opracování dřeva a jeho povrchové úpravy, Manual woodworking and its surface treatment, 2017
Kloiber Michal, Stejskal David, Buzek Jaroslav, Kunecký Jiří, Hrivnák Jaroslav
Funkční vzorek konstrukční sanace bioticky poškozené středové části trámu (I2) roubené stěny polygonální stodoly, Function sample of restoration of rot-attacked surface and core of a timber member (I2) from a timber framed polygonal barn, 2017, plný text
Kloiber Michal, Stejskal David, Buzek Jaroslav, Kunecký Jiří, Hrivnák Jaroslav
Funkční vzorek konstrukční sanace bioticky poškozené spodní a vrchní části sloupku (III) roubené stěny polygonální stodoly, Function sample of restoration of rot-attacked surface and core of a timber column (III)\nfrom a timber framed polygonal barn, 2017, plný text
Dvořák L., Tippner J., Kloiber Michal
Funkční vzorek olejových barev pro obnovu Libušína na Pustevnách, Functional sample of oil paints for restoration of Libušín on Pustevny, 2017, plný text
Dvořák L., Tippner J., Kloiber Michal
Funkční vzorek olejových barev pro obnovu hotelu Jurkovičova domu v Luhačovicích., Functional sample of oil paints for restoration of coulour paintings of facade of the Jurkovič\nHouse in Luhačovice., 2017, plný text

2016

Bláha Jiří, Kovářová K., Buzek Jaroslav, Panáček Michal, Cihla M., Rafl T., Hejný L., Rybařík V., Chamra S., Schröfel J.
Kritéria pro výběr, přípravu a opracování náhradního kamene určeného pro opravy kvádrového zdiva - sedimentární horniny., Criteria for selecting, preparation and processing of a replacement stone for ashlar masonry restoration ? sedimentary rocks, 2016, plný text
Bláha Jiří, Kovářová K., Buzek Jaroslav, Panáček Michal, Cihla M., Rafl T., Hejný L., Rybařík V., Chamra S., Schröfel J.
Obnova koruny historické hradební zdi s ochozem a cimbuřím postavené s lícem z opracovaných pískovcových kvádrů zachovávající její vizuální autenticitu a hodnoty stáří, Repair of the parapet walk with battlements made from sandstone ashlar masonry with the regard to its visual authenticity and historic values ? implemented sample procedure, 2016, plný text
Slížková Zuzana, Frankeová Dita, Tišlová R.
Metodika pro určení rozhodných materiálových charakteristik historických materiálů pro plánování restaurátorského zásahu, Methodology for determining the relevant material characteristics of historical building materials for the restoration intervention, 2016, plný text
Tišlová R., Slížková Zuzana, Novotná Adéla, Frankeová Dita, Kuneš Petr, Ďoubal J.
Metodika pro určení mezí a intervalů významných materiálových charakteristik opravných materiálů a technologií pro kompatibilní zásah, The methodology for determining limits and intervals of important material characteristics, repair materials and technologies for compatible intervention, 2016, plný text
Machačko Luboš, Gláser Petr, Bartoš Ladislav, Bayer Karol, Ďoubal J., Justa Petr, Vojtěchovský J., Krhánková K., Vácha Zdeněk, Wichterlová Z.
Metodika pro výběr vhodného restaurátorského zásahu, The methodology for the selection of appropriate restoration work, 2016, plný text
Gláser Petr, Chlád Jan, Ďoubal J., Justa Petr, Vojtěchovský J.
Stanovení ekonomické náročnosti restaurátorského zásahu, Determining the economic performance of restoration work, 2016, plný text
Kunecký Jiří, Fajman P., Hasníková Hana, Kuklík P., Kloiber Michal, Sebera V., Tippner J.
Celodřevěné plátové spoje pro opravy historických konstrukcí, Lapped scarf joints for repairs of historical structures, 2016, plný text
Kloiber Michal, Kunecký Jiří, Hasníková Hana, Sebera V., Tippner J., Fajman P., Růžička P., Stejskal David
Využití celodřevěných tesařských spojů při opravách historických konstrukcí, The use of carpentry joints for the repair of historical structures, 2016, plný text
Wolf Benjamin, Šperl Martin, Gajdoš Ľubomír
Zařízení pro měření útlumu rychlosti rychlých projektilů při jejich průniku různými hmotami, Device for measurement of fast projectiles speed decrement during their penetration through various substances, 2016, plný text
Gajdoš Ľubomír, Šperl Martin, Pařízek P.
Vliv přetížení plynovodního potrubí na charakteristiky houževnatosti, Effect of overloading of gas pipeline on toughness characteristics, Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy 2016 Praha: Český plynárenský svaz, 2016, 2016, plný text
Dolejš N., Křena J., Stauch M., Bašta J., Roškanin P., Sedláček R., Růžička M., Dvořák M., Padovec Z., Kytýř Daniel, Minster Jiří, Fíla Tomáš, Šleichrt Jan, Doubrava R., Šedek J., Kadlec M., Bělský P., Michalcová L., Hron R., Růžek R., Růžička P.
Demonstrátor výlisku z pelet, Stamped demonstrator of pellets, 2016
Křena J., Roškanin P., Bašta J., Kytýř Daniel, Minster Jiří, Fíla Tomáš, Šleichrt Jan, Sedláček R., Růžička M., Růžička P., Padovec Z.
Demonstrátor (funkční vzorek) dílu zevního fixátoru z pelet, Demonstrator of external fixation device form pelets, 2016
Valach Jaroslav, Juliš Karel, Wolf Benjamin, Štefcová P., Pech M.
Záznamník transportu (snímač pro monitoring parametrů prostředí, vibrací a otřesů v průběhu transportu předmětů kulturního dědictví), Transport recorder (sensor monitoring parameters of internal environment, vibrations and shock during transport of cultural heritage objects), 2016
Valach Jaroslav, Juliš Karel, Frankl Jiří, Štefcová P., Pech M., Kotyk M.
Soubor jednoduchých čidel pro monitorování parametrů vnitřního prostředí v uzavřených či nesnadno přístupných prostorách (např. výstavní vitríny, odlehlé depozitáře atp.), Set of simple sensors for monitoring of internal environment parameters in remote buildings and in inaccessible spaces (exhibition showcases and depositories), 2016
Havlín J., Slavíková M., Válek Jan, Pavelka K.
Metodika využití neinvazivních průzkumových metod - georadaru, impakt echa a povrchového měření šíření ultrazvuku k posouzení stavu a konstrukčních detailů pískovcového pláště stavebních konstrukcí, Methodology of the use of non-invasive surveying methods - ground-penetrating radar, impact-echo method and ultrasonic transmission measurement of the surface to assess the condition and construction details of the sandstone coat of buildings, 2016
Havlín J., Slavíková M., Gláser Petr, Válek Jan, Pavelka K., Panošová Hucková M.
Průzkum lícního pískovcového zdiva kamenného pláště historických konstrukcí za použití neinvazivní analytické techniky georadaru (GPR), Survey of the facial sandstone masonry of the stone coat of historic structures with the use of non-invasive analytical techniques of ground-penetrating radar, 2016


počet záznamů= 38


© ÚTAM AV ČR, v. v. i. 2008 | přihlásit se ( pouze pro zaměstnance)